Här kan du som privatperson, företagare eller som representant för en förening, utföra många av dina ärenden till Alingsås kommun via digitala e-tjänster.

När du använder Ljusnarsbergs kommuns e-tjänster får du notifikationer och bekräftelse på att handläggare mottagit ditt ärende. Du kan, om det är nödvändigt, få meddelande från handläggare och svara eller komplettera ärendet via mina sidor.

I toppmenyn, under rubriken Mina sidor når du de flesta av dina pågående eller genomförda ärenden, bokningar osv. Här kan du också hitta eventuella meddelanden från handläggare. Observera att om du lämnat in ett ärende till Samhällsbyggnad Bergslagen återfinns dina ärenden på Lindesbergs kommuns sida för e-tjänster

Dataskyddsförordningen GDPR  

Information om GDPR 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), som den också kallas, är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL) från och med 25 maj 2018. Det är GDPR som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I dataskyddsförordningen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är tack vare dessa regler som du kan känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. 

Vad menas med personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. 

Vad menas med ”Behandling av personuppgifter”? 

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, användning, lagring, bearbetning, överföring, radering eller sammanställning av personuppgifter. 

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter? 

Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende. 

Personuppgifter får bara samlas in för särskilt angivna syften och får sedan inte användas för helt andra syften. För att behandla personuppgifter ska man ha stöd i lag eller avtal, det vill säga en rättslig grund. Personuppgifter får bland annat behandlas för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Inom kommunen får man också behandla nödvändiga personuppgifter för att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. 

När personuppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, ska de tas bort (gallras) eller arkiveras. Kommunens dokumenthanteringsplaner beskriver hur verksamhetsinformation ska hanteras och bevaras. 

Genom att använda sig av kommunens e-tjänster godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. 

Vilka rättigheter har du som registrerad? 

Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig kan begära att få veta det. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-postadressen kommun@ljusnarsberg.se.

Enligt Dataskyddsförordningen har du som registrerad rätt att få dina personuppgifter borttagna eller raderade vid särskilda omständigheter. Detta får dock inte göras i strid med gällande arkivlagstiftning. Personuppgifter kan heller inte raderas om kommunen har ett gallringsbeslut som säger att det ska finnas längre än vad den registrerade vill eller att informationen ska bevaras. Det måste finnas ett fastställt gallringsbeslut för att i så fall ta bort informationen. 

Ljusnarsbergs kommun har ett dataskyddsombud gemensamt med Lindesberg, Nora och Hällefors kommuner samt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Dataskyddsombudet kontrollerar bland annat att kommunen följer den allmänna dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på området. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de som är registrerade, det vill säga de medborgare vars personuppgifter kommunen behandlar. Du når vårt dataskyddsombud via e-postadressen dataskyddsombud@sb-bergslagen.se eller telefon 0587-55 00 40 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se) som är tillsynsmyndighet för GDPR. 

Under Mina sidor i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina pågående och sedan tidigare inskickade ärenden. Dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Det är endast du som kan se dessa ärenden. Kommunen tillhandahåller denna tjänst som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige för respektive e-tjänst. Kontaktuppgifter hittar du på e-tjänstens första sida. 

Hur skyddas dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Men före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Läs mer om hur Ljusnarsbergs kommun hanterar dina personuppgifter (ljusnarsberg.se). 

Vill du läsa mer om den Allmänna dataskyddsförordningen kan du gå till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (imy.se)

Tillgänglighetsredogörelse

Ljusnarsbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att följa WCAG 2.1 nivå AA, enligt webbriktlinjer.se

Det här dokumentet beskriver hur Ljusnarsbergs kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

https://etjanst.ljusnarsberg.se/ drivs av leverantör Nordic Peak/Visma. Leverantören säger att de strävar efter och arbetar för att tekniken i plattformen ska uppfylla WCAG 2.1 nivå AA.

Innehåll som inte uppfyller tillgänglighets WCAG 2.1 nivå AA

Vi använder så få bilagor som möjligt. Eventuella bilagor i form av pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.

Vi är medvetna om kravet på tydligt svenska och strävar efter att vara så tydliga och lättlästa som möjligt. https://etjanst.ljusnarsberg.se/ uppnår inte statusen lättläst.